počet produktov
0
cena nákupu
0,00 EUR
mena: EUR
Kategórie
Počítadlo
Online: 6
Dnes: 238
Celkom: 412596

GreenPan 30 dni garancia vrátenia penazi

Všeobecné podmienky pre odkúpenie panvíc GreenPanTM

Spoločnosť Potten & Pannen – Staněk, spol. s r.o., IČ:35966165, so sídlom Bratislava, Luhačovická 6/a, PSČ 821 04 (ďalej len „spoločnosť“) sa ako výhradný distribútor produktov GreenPanTM týmto za podmienok, ktoré sú uvedené v týchto Všeobecných podmienkach, zaväzuje k odkúpeniu panvíc GreenPanTM od maloobchodných zákazníkov (ďalej tiež „akcia“):


1) Spoločnosť sa zaväzuje, že s fyzickou osobou spotrebiteľom (ďalej len „zákazník“), ktorý splní nižšie uvedené podmienky, uzavrie kúpnu zmluvu, na ktorom základe prejde vlastnícke právo k zákazníkom kúpených panvíc GreenPanTM zo zákazníka na spoločnosť a spoločnosť za túto panvicu zaplatí kúpnu cenu.


2) Záväzok spoločnosti k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vzťahuje iba na panvice GreenPanTM netýka sa ostatného sortimentu GreenPanTM (hrnce, doplnky a iné výrobky predávané pod značkou GreenPanTM).


3) Zákazníkovi vzniká právo na uzatvorenie kúpnej zmluvy,
Zákazníkovi vzniká právo na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ak budú kumulatívne splnené tieto podmienky:
- zákazníkom bude iba fyzická osoba v pozícii spotrebiteľa;
- k zakúpeniu panvice GreenPanTM dôjde v období od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014;
- panvica GreenPanTM bude zakúpená iba prostredníctvom maloobchodného predaja, pričom je nerozhodné, či panvica GreenPanTM bude zakúpená u spoločnosti alebo ktorejkoľvek 3. osoby;
- zákazník v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy zakúpi panvicu GreenPanTM, na internetových stránkách www.greenpan.sk, zaregistruje daňový doklad, uvedie úplné a pravdivé údaje a odpovie na 3 otázky, pričom správnosť odpovedí nie je podmienkou pre uzatvorenie kúpnej zmluvy. K registrácii daňového dokladu a vyplnení údajov podľa predchádzajúcej vety musí dôjsť v lehote 7 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu,
pričom rozhodujúci je dátum vystavenia dokladu. Zmeškanie 7 dňovej lehoty znamená zánik práva zákazníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy so spoločnosťou.
- zákazník uplatní postupom podľa odseku 4 právo na uzavretie kúpnej zmluvy so spoločnosťou, a to v lehote 30 tich dní odo dňa, kedy zakúpil panvicu GreenPanTM, pričom rozhodujúcim je dátum vystavenia daňového dokladu ako dátum zdaniteľného plnenia; ak nie je na daňovom doklade dátum zdaniteľného plnenia uvedený, začína 30 dňová lehota plynúť odo dňa vystavenia daňového dokladu. Uplatnením práva na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie, že najneskôr 30. deň lehoty zákazníkom odoslaná na adresu spoločnosti zásielka spĺňajúca náležitosti uvedené v odseku 4.


4) Postup pri vrátení panvice GreenPanTM
Za predpokladu, že budú kumulatívne splnené podmienky, ktoré sú uvedené v odseku 3, vzniká zákazníkovi právo na uzavretie kúpnej zmluvy. Zákazník je povinný v lehote 30 dní odo dňa, kedy panvicu GreenPanTM zakúpil (pre beh lehoty je rozhodné to, čo je uvedené v odseku 3), zaslať na adresu spoločnosti: Potten & Pannen – Staněk, spol. s r.o., Luhačovická 6/a, 821 04 Bratislava panvicu GreenPanTM, fotokópiu registrovaného daňového dokladu, informačný leták (leták je možné použiť aj z www.greenpan.sk) s vlastnoručným podpisom zákazníka a vyplnenú kúpnu cenu panvice, svoje meno, adresu, dátum narodenia a číslo účtu, na ktorý si želá zaslať kúpnu cenu panvice. Náklady spojené so zaslaním panvice GreenPanTM a potrebných dokladov na adresu spoločnosti idú plne na ťarchu zákazníka.
Kúpna cena spoločnosťou od zákazníka kupovanej panvice bude zodpovedať nákupnej cene, za ktorú zákazník panvicu od predajcu kúpil, pričom rozhodujúca je cena uvedená na zákazníkom predloženom a registrovanom daňovom doklade. V prípade, že spoločnosť neodmietne z nižšie uvedených dôvodov uzavrieť kúpnu zmluvu, zaväzuje sa v lehote 21 kalendárnych dní odo dňa, kedy jej bude zásielka doručená, zaslať na zákazníkom oznámené číslo účtu dohodnutú kúpnu cenu, tj. cenu, za ktorú zakúpil panvicu GreenPanTM zákazník. Odoslaním kúpnej ceny na bankový účet zákazníka sa považuje kúpna zmluva za uzavretú a vlastnícke právo k panvici prechádza na spoločnosť.


5) Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť uzavrieť kúpnu zmluvu v prípade, že:
- kúpna cena panvice bude zjavne neprimerane vysoká, tj. ak bude kúpna cena panvice GreenPanTM presahovať spoločnosťou odporúčané maloobchodné predajné ceny, ktoré sú zverejnené na www.greenpan.sk o viac než 15%;
- počet zákazníkom uplatňovaných panvíc presiahne 5 kusov;


6) Skutočnosť, že bola panvica použitá, nie je dôvodom pre nepodpísanie kúpnej zmluvy.


7) Spoločnosť si vyhradzuje právo ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy podľa týchto Všeobecných podmienok kedykoľvek jednostranne odvolať, pričom odvolanie nebude, mať účinky voči tým zákazníkom, ktorí do zverejnenia odvolania na www.greenpan.sk zaslali panvicu spolu s dokladmi podľa odseku 4 spoločnosti.


8) Vzťah medzi spoločnosťou a zákazníkom podlieha režimu Občianskeho zákonníka, tj. zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.


9) Spoločnosť si vyhradzuje právo k jednostrannej zmene týchto podmienok.